foto door

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Foto door Ingrid Mol
Website : www.fotodoor.nl
Email : Ingrid@fotodoor.nl
Telefoon : 06-10521498
Studio adres : Gastelseweg 8
Postadres : Gastelseweg 8, 4715 AA Rucphen
KvK : 20147180 kvk Breda
BTW : NL 1400 64394 B01
Rabobank : NL 67 RABO 01605 18 814
Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene
voorwaarden.
1. Algemeen
 De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij schade die direct of indirect bij het
uitblijven van resultaat ontstaat;
 De fotograaf kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële
schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren etcetera tijdens een fotosessie op
locatie of in de studio;
 De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een
minimum te beperken;
 Wanneer materiaal tijdens of na de opnames verloren gaat, worden verloren opnames voor
zover mogelijk opnieuw gemaakt;
 Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle digitale bestanden (hoge
resolutie/lage resolutie) gelden de daarvoor geldende tarieven;
 Digitale fotobestanden worden door Foto door Ingrid Mol bewaard tot tenminste 1 jaar na
de fotoshootdatum. Echter hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
2. Publicatierecht en auteursrecht
 Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijde van de fotograaf;
 De fotograaf is en blijft eigenaar van de foto’s die door de fotograaf zijn gemaakt;
 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de fotograaf foto’s in te sturen
voor fotowedstrijden of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijk
toestemming van de fotograaf;
 Foto door Ingrid Mol speelt foto’s zonder toestemming van de modellen/bedrijven niet
door aan een ander commercieel bedrijf;
 De klant dient altijd naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op social media of internet.
Hiervoor dienen de verkleinde en met logo geleverde fotobestanden te worden gebruikt;
 Het bewerken en bijsnijden van digitale foto’s door de klant is niet toegestaan;
 De fotograaf heeft het recht om foto’s te gebruiken voor haar website of elders te
plaatsen als promotie van haar werk. Indien de klant meent dat dit leidt tot schade aan
zijn/haar identiteit, zal hij/zij dit kenbaar moeten maken onder opgaaf van redenen. Indien
Fotodoor deze redenen gegrond acht zullen de foto’s worden verwijderd;
 De fotogallerij die dient om de foto’s uit te zoeken, mag niet gebruikt worden voor social
media of voor andere publicatiedoeleinden.
3. Fotoafdrukken
 De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Dit
scherm staat afgesteld op de printers van de afdrukleverancier waarmee zij werkt. Hierdoor
kan er nauwelijks kleur/contrastverschil ontstaan op de afdrukken en canvas doeken. Om
deze reden biedt Foto door Ingrid Mol zowel digitale foto’s als fotoafdrukken en foto’s op
canvas/plexiglas/HDMetal e.d. aan om zo de grootst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.
 Indien de klant er voor kiest om zijn afdrukken elders te laten verwerken dan aanvaardt
Foto door Ingrid Mol geen aansprakelijkheid voor de mindere kwaliteit van de geleverde
producten. Op Foto door Ingrid Mol kan dan ook achteraf geen beroep worden gedaan op
klachten over afdrukken indien de klant deze zelf laat maken van de geleverde
fotobestanden.
4. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het
tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit;
 Tenzij anders vermeld is in de prijs de BTW begrepen. De prijs is exclusief reiskosten;
 Betaling geschiedt steeds per factuur;
 Bij een huwelijksreportage dient binnen 6 weken voor het huwelijk de aanbetaling van €250 te
worden voldaan. Het restantbedrag dient voor aflevering van het fotoalbum te worden voldaan.
 De opnameprijs dient binnen 1 week voor de afgesproken fotoshootdatum betaald te worden.
De prijs van nabestellingen (b.v. extra digitale fotobestanden, wandvergrotingen) wordt nadien
gefactureerd en dient voor de levering van de producten betaald te worden;
 Indien Foto door Ingrid Mol bij niet tijdige betaling haar vordering aan derden uit handen geeft,
zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag, met inachtneming van
het wettelijk geldende minimumbedrag;
 De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten;
 Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is, heeft Foto door Ingrid Mol het recht
om de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten
totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Over de verdere levering kan contante betaling
worden verlangd.
5. Annuleringsvoorwaarden
 Annuleringen zijn alleen telefonisch of per e-mail/whatsapp rechtsgeldig.
 Annuleren voor een fotoshoot dient minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak plaats te
vinden. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, is Foto door Ingrid Mol bevoegd om
gemaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
6. Privacy & persoonsgegevens
 Door gebruik te maken van de diensten van Foto door Ingrid Mol geeft de
klant toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens,
alleen en voor zover ze voor Foto door Ingrid Mol benodigd zijn voor de
adequate uitvoering van de dienstverlening en onder verwijzing naar de
'Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming Foto door
Ingrid Mol'.
 Door gebruik te maken van de diensten van Foto door Ingrid Mol geeft de
klant aan kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de
'Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming Foto door
Ingrid Mol'.

DESIGN BY STUDIO MHILARIUS

PRIVACY POLICY

©2024 Foto Door ingrid mol

algemene voorwaarden